Allmänna hyresvillkor

§ 1 Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning och byggmaskiner utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

§ 2 Hyresobjekt

2.1 Hyresobjektet skall avlämnas och återlämnas vid uthyrarens hyrcenter. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

2.2 Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds-och säkerhetsanordningar.

2.3 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Om hyrestagaren så begär skall instruktionerna vara skriftliga. Ej återlämnade eller förstörda instruktioner och/eller besiktnings protokoll debiteras.

2.4 Anmärkning mot hyresobjektet eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, snarast skriftligen anmälas till uthyraren, dock senast en vecka efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.

2.5 Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn tagen till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren, berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.

2.6 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren skall dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning på arbetsplatsen under normal arbetstid.

§ 3 Användning

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

3.3 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.

3.4 Ingrepp som förändrar maskin eller materialets konstruktion eller funktion får ej göras.

§ 4 Hyrestid

4.1 Hyrestid räknas från och med den dag som hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.1.

4.2 Hyresobjektet uthyres för användning i ett skift om högst åtta timmar per dag om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift.

§ 5 Ersättning

5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista. Tillämpliga debiteringsformer är dagshyra, skifttillägg, kalenderdagshyra och grundhyra.

5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om åtta timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. Arbetsfria lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt uthyrarens prislista. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.

5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.

5.4 För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

5.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.

5.6 Fakturabeloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med gällande referensränta + 8% och lagstadgad påminnelseavgift.

5.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.

§ 6 Ansvar

6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjekt samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.

6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.

6.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.

6.5 Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden.

6.6 Uthyraren och hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

6.7 Uthyraren håller hyresobjektet trafik- försäkrat, där så erfordras. Självrisken bekostas dock av hyrestagaren.

§ 7 Hävning

7.1 Part har rätt att häva avtalet för de fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran härom.

7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annan av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtal.

7.3 Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

§ 8 Tvist

8.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol, för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

§ 9 Särskilda villkor vid köp

Vid köp av varor, förbehåller sig Säljaren äganderätten till varorna till dess köparen till fullo har betalt för dessa. Till dess äganderätten har övergått till köparen, har köparen således inte rätt att pantsätta, sälja eller på annat sätt avhända sig varorna. Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återta varorna. 

Vi reserverar oss för förändringar i priser och försäkringsavgifter utan föregående avisering.

 

Är du inte redan kund, ansök om konto här!

Alla våra maskiner hittar du här!

Hyrkorgen

Våra depåer